Generalforsamling 2021

23. august 2021

 

Generalforsamling mandag 20. september 2021 kl. 18:00 i Kulturhuset Veddum Sal af 1884

Kl. 18:00 serveres der gule ærter.
Kl. 19:00 starter generalforsamlingen

Mød op.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • På valg er Peter Muhl Vejen, Jes Nørholm og Orla Jørgensen
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  • På valg er Jørgen Luckow, Hans Jørgen Hansen, Palle Nielsen
 10. Valg af revisor

Adgang til generalforsamlingen har enhver, der er stemmeberettiget i henhold til vedtægterne med naturlige ledsagere, revisor samt øvrige, der er indbudt af bestyrelsen. Repræsentanter fra pressen har adgang til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtiget til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det reviderede årsregnskab, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 10 dage før generalforsamlingen.

Se i øvrigt vedtægterne.