Referat fra generalforsamling 2020

20. august 2020

Referat fra Generalforsamling

Mandag den 21. september 2020 kl. 19.00 i Visborg forsamlingshus

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  • Danny Juul Jensen
 1. Beretning for det forløbne regnskabsår
  • Formanden fremlagde beretningen som er omdelt med årsrapporten
 1. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
  • Jørgen Velling fremlagde de omdelte regnskab
  • John Slejborg spurgte til erstatning fra graveskader i forbindelse med lægning af fibernet.
   • Skaderne er hidtil blevet erstattet
  • Ove Nielsen spurgte til beregning af incitamentsbidrag for afkøling
   • Hvis den gennemsnitlige returtemperatur overstiger 40 grader, tillægges MWh prisen 2 % pr grad den er over 40 grader.
  • Ove Nielsen spurgte til om der er afsat penge til motorrenovering, nu da der er øget motordrift
   • Der er afsat ½ mio. kr. Evt. større renovering skal lånefinansieres
  • Regnskabet blev godkendt
 1. Budget for indeværende drifts år fremlægges
  • Jørgen Velling fremlagde budget.
 1. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af værkets drift samt investeringsplan for kommende år
  • Der arbejdes på optimering af værket. Hadsund fjernvarme arbejder på udnyttelse af overskudsvarme fra spildevandsrensning. Dette vil få en afsmittende effekt op vores varmepris.
  • I øvrigt opfordres forbrugerne til at udskifte gamle units og optimere egne anlæg. Formanden kommer gerne og rådgiver om optimering, ring blot og aftal tid.
 1. Indkomne forslag fra andelshavere
  • Ingen
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Genvalg af Johnny Rasmussen, Anders Andersen og Tom Melgaard
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  • Genvalg af: Jørgen Luckow, Hans Jørgen Hansen, Palle Nielsen
 1. Valg af revisor
  • Genvalg af Jørgen Velling
 1. Eventuelt
  • Intet

 

Referatet godkendt d.

Danny Juul Jensen

Dirigent